Estades Ludicoesportives Juliol 2020

estades2020cat

Les Estades Ludicoesportives és una escola d'estiu per a nins i nines de 3 a 12 anys, en què l'esport i el temps lliure s'ajunten per convertir-se en una eina educativa i d'aprenentatge fonamental per al creixement físic, inteectual i social dels nins i nines.

  

 1.     ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT DE LLEURE: 

 • Es farà una apropiada neteja i desinfecció de tots els espais i els materials que es vagin a utilitzar.
 • Es distribuirà per tos els espais el material d’higiene necessari i suficient (Sabó, mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants, mocadors d’un sol ús, termòmetres, papereres tancades,...
 •  Es procedirà a la formació específica i actualitzada a tot el personal sobre les mesures organitzatives i d’higiene en cada fase de la desescalada, i es repartirà tota la documentació de protocols a seguir per la seva consulta en qualsevol moment.
 • Es col·locarà/penjarà als espais visibles tots els cartells informatius de mesures higièniques a complir (rentats de mans, ús de mascaretes, distanciament,...)
 • Es tindrà reorganitzat i senyalitzat l’espai per entrades, sortides, circulació, ús de grups i subgrups.
 • Haurà habilitat un espai d’aïllament per usar en cas de sospita, espai ben ventilat i amb els mínims objectes possible, i ha d’estar bé identificat amb un cartell visible.

 

2.     DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 

 • Es ventilaran els espais tancats mínim 10 minuts abans de l’inici, i al finalitzar l’activitat, i es mantindrà obert i airejat tot el temps possible.
 • Cada monitor serà el responsable respecte al seu grup/subgrup de les mesures següents.
 • L’entrada dels participants es farà de forma escalonada i començarà amb neteja de mans i posada de mascaretes quan pertoqui.
 • Es donarà informació i instruccions a tots els participants de les mesures higièniques i de distanciament social que han de seguir tota la durada de l’activitat. Recordant cada dia als nins/joves d’aquestes mesures.
 • Es desinfectarà el material amb alcohol o gel hidroalcohòlic al principi i al final del seu ús, intentat que sigui d’ús personal i no compartit.
 •  El material de protecció i mocadors es depositarà al acabar el seu ús en les papereres tancades que s’hauran de buidar cada dia als contenidors de rebuig.
 • Es mantindrà en tot moment l’aforament permès i la utilització escalonada dels espais comuns, prevenint interrelacions entre els diferents grups/subgrups.
 • Es vigilarà activament l’aparició de símptomes de totes les persones participants:
  Els símptomes més comunes compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. Els símptomes solen aparèixer de forma sobtada, per tant, és possible que els infants i joves indiquin a un moment donat que no es troben bé. Per tant, la sensibilitat en la detecció d’aquest primers símptomes i l’actuació posteriors son claus per contenir la propagació.

Si l’aparició de símptomes es produeixen a casa cap persona no poden acudir al lloc de l’activitat. Ni tampoc aquelles que estiguin amb aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

3.     ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN MENOR 

 • Quan un menor debuti amb símptomes, se li posarà una mascareta quirúrgica si té més de 3 anys i es procedirà al rentat de mans, tant el menor com l’adult.
 • S’avisarà preferentment per via telefònica al Director de temps lliure o responsable de l’activitat en concret i es substituirà immediatament al monitor del grup/subgrup on es dona el cas sospitós.
 • El menor serà acompanyat per l’adult que ho ha detectat a l’espai d’aïllament.
 • En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 061.
 • No es deixarà al menor tot sol en cap moment, però es mantindrà sempre que sigui possible les mesures de distanciament físic, tenint en compte l’edat de l’infant. En cas de que no es pugui garantir una distància mínima de 2m amb el menor (3-6 anys, problemes d’autonomia…) i no hi hagi mampara de protecció també es posarà una bata d’un sol ús, pantalla de protecció facial i guants.
 • L’adult que hagi detectat el cas serà el que quedi amb el menor fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres entrin en contacte amb el nin, per evitar possibles contagis.
 • S’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè recullin al seu fill/a i es posin en contacte amb l’equip sanitari del centre de salut de referència que li pertoqui al menor, per tal d’avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s’avisarà al 061 i es seguiran les seves instruccions.
 • Un cop se n’hagin endut el menor es procedirà a realitzar la neteja de l’espai seguint els protocols establerts.
 • S’avisarà a tot el personal al lloc de l’activitat i als pares/tutors del grup/subgrup del que ha succeït.
 • Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels companys del participant infectat.
 • Si els infants menors de 6 anys o menors amb discapacitat  demostren resistència a posar-se la mascareta, no se’ls obligarà.

 

4.     ACTUACIÓ DAVANT L’APARICIÓ DE SÍMPTOMES EN UN ADULT

 • L’adult que inici amb símptomes s’ha de posar una mascareta quirúrgica.
 • En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a respirar s’avisarà al 061.
 • Avisarà al seu director de la situació, preferentment per via telefònica i haurà de ser substituït immediatament.
 • Un cop al domicili, contactarà amb el seu centre de salut de referència i amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. Qui iniciarà el procés d’estudi de contactes estrets.
 • Si es confirma el cas amb resultat positiu, es desallotjaran els espais on hagi estat durant la jornada i es farà una higiene més acurada de totes les superfícies. Es valorarà si s’ha de procedir a una desinfecció de l’espai amb les autoritats sanitàries. I s’informarà d’aquesta circumstància als pares/tutors dels participants del grup/subgrup que tenia a càrrec.

 

AQUEST PROTOCOL S’HAURÀ D’ADAPTAR I DESENVOLUPAR SEGONS LES CIRCUMSTÀNCIES DE CADASCUNA DE LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE, TIPOLOGÍA, ESPAIS I NÚMERO DE PARTICIPANTS.